topmenuleft
中國青少年文化藝術交流協會


何占豪
著名《梁祝》作曲家
本會 名譽主席


第十屆中國青少年(香港)音樂、舞蹈比賽
The 10th China Youth (Hong Kong) Music and Dance Contest

                     比賽日期 - 2018年2底 - 3月中    
                                 報名中, 額滿即止


個人報名表下載

 

雙人、小組、集體、團體表名表  pdf檔

 

 

雙人、小組、集體、團體表名表   word檔

請詳閱比賽章程及規則